Elavil
 
 
 
Komunikaty arrow O nas  
 
Menu g┬│├│wne
Komunikaty
O nas
- - - - - - -
Dokumenty szkolne
Wymagania edukacyjne
Regulaminy wycieczek i wyjazdow szkolnych
Plan zajec
Plan zajec dodatkowych
Dziennik elektroniczny
Rozklad jazdy autobusow szkolnych
Projekty edukacyjne
Sukcesy szkoly
Z zycia szkoly
BIP
Logowanie
 
 
Archiwum
   
 
O Szkole

 

Gimnazjum nr 1 w Kosz├¬cinie  jest szko┬│┬▒ publiczn┬▒, prowadzon┬▒ przez Gmin├¬ Kosz├¬cin.

Szko┬│a posiada koncepcj├¬ pracy, która jest znana uczniom, rodzicom i pracownikom szko┬│y. W Gimnazjum k┬│adzie si├¬ nacisk przede wszystkim na wszechstronny rozwój osobowo┬Âci uczniów oraz umiej├¬tno┬Â├Ž porozumiewania si├¬ w j├¬zykach obcych, korzystania z technologii informacyjnej i wykorzystania w ┬┐yciu codziennym wiedzy pozyskanej z ró┬┐nych ┬╝róde┬│. Uczniowie zdolni mog┬▒ rozwija├Ž swoje talenty uczestnicz┬▒c, w ko┬│ach zainteresowa├▒ przedmiotowych, szachowym, Klubie M┬│odych Ciekawych ┬Žwiata, Klubie Ludzi Czytaj┬▒cych Ksi┬▒┬┐ki, natomiast uczniom z problemami w nauce stwarza si├¬ mo┬┐liwo┬Â├Ž uzupe┬│niania braków w trakcie zaj├¬├Ž dydaktyczno-wyrównawczych. W szkole uczniowie uczestnicz┬▒ w zaj├¬ciach  technicznych i artystycznych  zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zdolno┬Âciami, a szko┬│a dostosowuje ofert├¬ do ich potrzeb i posiadanej bazy dydaktycznej. W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie maj┬▒ mo┬┐liwo┬Â├Ž uczestniczy├Ž w zaj├¬ciach technicznych: fotograficznych, informatyczno – filmowych, informatyczno – muzycznych i ┬┐ywieniowych, natomiast w zaj├¬ciach artystycznych plastycznych lub wokalnych. Uczniowie uczestnicz┬▒cy w zaj├¬ciach technicznych informatyczno – filmowych w dwóch ostatnich latach zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu „Tesco dla szkó┬│” i Winiary „Jam smacznie i zdrowo”.

W ka┬┐dym roku uczniowie Gimnazjum nr 1 W Kosz├¬cinie zostaj┬▒  finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych ( w roku szkolnym 2012/2013 by┬│o ich czterech, w tym jedna uczennica uzyska┬│a tytu┬│ laureatki ), uzyskuj┬▒ wysokie miejsca w rywalizacji sportowej, szachowej i przedmiotowej  w zawodach rejonowych (powiat lubliniecki i tarnogórski) i powiatowych.  Gimnazjum nr 1 jest szko┬│┬▒ wspieraj┬▒ca uczniów  pod wzgl├¬dem efektów kszta┬│cenia i przyrostu wiedzy uczniów. Co roku wyniki egzaminów gimnazjalnych s┬▒ zbli┬┐one i utrzymuj┬▒ si├¬ na poziomie wy┬┐ej ┬Ârednim i ┬Ârednim.

Tym co wyró┬┐nia szko┬│├¬ jest du┬┐a liczba projektów realizowanych we wspó┬│pracy z instytucjami zewn├¬trznymi, a wspó┬│finansowanymi  z Europejskiego Funduszu Spo┬│ecznego. Szko┬│a wspó┬│pracowa┬│a  i wspó┬│pracuje nadal z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie podczas realizacji projektów „Szko┬│y z Klas┬▒”  - w roku szkolnym 2005/2006 i Akademia Uczniowska –w latach 2011/2012 – 2013/2014. Wspólnie z Uniwersytetem ┬Žl┬▒skim w Katowicach w latach  2010- 2012 realizowany by┬│ projekt „Aktywny w szkole – aktywny w ┬┐yciu”. Gimnazjum nr 1 wspó┬│pracowa┬│o i wspó┬│pracuje  ze szko┬│ami europejskimi podczas realizacji projektów Sokrates Comenius –w  latach 2004 – 2006 i 2008 – 2010 oraz Comenius – w latach 2010 – 2012 i 2012 – 2014 oraz w roku szkolnym 2007/2008 Jugendwerk – projekt wymiany m┬│odzie┬┐y z Louise Schr├Áeder Gymnasium w Monachium finansowany przez Polsko – Niemieck┬▒ Wspó┬│prac├¬ M┬│odzie┬┐y. Owocna by┬│a i jest równie┬┐ wspó┬│praca  z Gmin┬▒ Kosz├¬cin, ze szko┬│ami gminnymi mi├¬dzy innymi podczas realizacji projektów „Szansa na sukces” – 2007/2008 i „Droga do sukcesu” – 2008 – 2010. Realizacja projektów pozwala w szerszym zakresie rozwija├Ž zdolno┬Âci i zainteresowania m┬│odzie┬┐y, kszta┬│ci├Ž ich przedsi├¬biorczo┬Â├Ž i kreatywno┬Â├Ž oraz wyrównywa├Ž braki w zakresie podstawowych umiej├¬tno┬Âci.

W pracy wychowawczej, oprócz postawy tolerancji i zrozumienia dla odmienno┬Âci i potrzeb innych osób, wa┬┐ne miejsce zajmuje kszta┬│towanie postawy patriotycznej w szerokim tego s┬│owa znaczeniu, patriotyzmu lokalnego – prowadzenie edukacji regionalnej  i organizacji corocznego Dnia Regionu, patriotyzmu zwi┬▒zanego z poczuciem przynale┬┐no┬Âci do wspólnoty narodów Europy. Szko┬│a utrzymuje kontakty ze ┬Ârodowiskiem lokalnym , organizuje coroczny Festyn Szkolny i uczestniczy w akademiach ┬Ârodowiskowych z okazji ┬Žwi├¬ta Niepodleg┬│o┬Âci,  3 Maja i Do┬┐ynkach Gminnych. Nauczyciele i uczniowie anga┬┐uj┬▒ si├¬ w dzia┬│ania podejmowane przez Zespó┬│ Pie┬Âni i Ta├▒ca „┬Žl┬▒sk’: brali np. udzia┬│ w Narodowym Czytaniu „Pana Tadeusza” i Aleksandra Fredry. Gimnazjum nr 1 w Kosz├¬cinie aktywnie wspó┬│pracuje z Nadle┬Ânictwem Kosz├¬cin Zespo┬│em Parków Krajobrazowych „Lasy nad górna Liswarta” podczas realizacji projektów ekologicznych: badania czysto┬Âci rzek gminy Ma┬│ej Panwi i Le┬Ânicy i obserwacji zasiedlania budek l├¬gowych przez ptaki oraz organizacji Dnia Sprz┬▒tania ┬Žwiata i Dnia Ziemi.

 

 Szko┬│a jest bezpiecznym miejscem nauki i pracy – dysponuje systemem   monitoringu, który jest stale modyfikowany i wzbogacany, posiada dwóch wyszkolonych pracowników, którzy przeprowadzaj┬▒ uczniów przez drog├¬ i  figur├¬ policjanta, uczniowie uczestnicz┬▒ w akcjach „Szko┬│a bez przemocy”, i „Trze┬╝wy Umys┬│”. Gimnazjum nr 1 w Kosz├¬cinie jest nowoczesn┬▒ szko┬│┬▒, w której nauczyciele stosuj┬▒ na lekcjach nowatorskie rozwi┬▒zania - tablice interaktywne i sprz├¬t multimedialny, w coraz wi├¬kszym zakresie stosuj┬▒ dziennik elektroniczny do kontaktów  z rodzicami. Szko┬│a jest dobrze wyposa┬┐ona w pomoce dydaktyczne i posiada nowoczesn┬▒ hal├¬ sportow┬▒ oddan┬▒ do u┬┐ytku w roku 2005. Szko┬│a jest przyjazna ┬Ârodowisku naturalnemu – w 2010r. dokonano jej termomodernizacji. Planuje si├¬ rozbudow├¬ szko┬│y, tak by warunki w niej by┬│y jeszcze lepsze. Gimnazjum nr1 w Kosz├¬cinie jest szko┬│┬▒ na miar├¬ XXI wieku.

 
 
Zespó┬│ Szkó┬│ w Kosz├¬cinie

Sondy
Jak podoba Ci siê nowa ods³ona naszej strony?
 
Czy szko┬│a jest potrzebna?
 
Kt├│r┬▒ z gwiazd sportu chcia┬│by┬Â/chcia┬│aby┬ pozna├Ž osobi┬Âcie?
 
Go┬Âcimy
Statystyka