Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Dokumenty do pobrania

REFERAT KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2020 r.

 

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Przykładowy wykaz klas PKD

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--->Druki podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2018r.<---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Druki deklaracji na podatek od środków transportowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.---- 

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (DT-1)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI (DT-1/A)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – podatek od środków transportowych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRUKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE DO 31 GRUDNIA 2017 R.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL-1)

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1)

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR-1)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 (ZN -1/A)

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCHW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (ZN -1/B)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK: ROLNY (DR-1),LEŚNY (DL-1) (ZRL -1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA W SPRAWIE POTWIERDZANIA PRZEZ WÓJTA GMINY KOSZĘCIN UMÓW DZIERŻAW ZAWIERANYCH PRZEZ ROLNIKÓW

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Załącznik do umowy dzierżawy

 


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Ochrona danych osobowych w zakresie rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych

 

Szczegółowe informacje dotyczące między innymi: uzyskania (unieważnienia) dowodu osobistego, zameldowania (wymeldowania) na pobyt stały lub czasowy, uzyskania odpisów aktów stanu cywilnego, zgłoszenia urodzenia, zgonu, zawarcia związku małżeńskiego znajdziesz na stronie: https:/obywatel.gov.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DOWODY OSOBISTE:

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (drukować dwustronnie)

 

Szczegółowe informacje dotyczące dowodu osobistego:
https://www.gov.pl/web/gov/dowod-osobisty-informacje

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI:

 

Formularz zgłoszenia pobytu stałego (drukować dwustronnie)

 

Formularz zgłoszenia pobytu czasowego (drukować dwustronnie)

 

Szczegółowe informacje dotyczące zameldowania na pobyt stały lub czasowy:
https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace

 

Wniosek o wymeldowanie

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

URZĄD STANU CYWILNEGO:

 

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (drukować dwustronnie)

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania odpisów aktów stanu cywilnego: 
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OŚWIATA:

 

Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka do placówki oświatowej (drukować dwustronnie)

Oświadczenie (drukować dwustronnie)

 

Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej (drukować dwustronnie)

Oświadczenie (drukować dwustronnie)

 

Wniosek o zorganizowanie transportu oraz opieki dla dziecka niepełnosprawnego (drukować dwustronnie)


REFERAT DS. GOSPODARKI ODPADAMI

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

Pozostałe informacje i dokumenty znajdują się w zakładce: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Druki obowiązującce do 31.12.2017r.


REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Wniosek o nadanie numeru porządkowego 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

Wniosek o wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

PLANOWANIE PRZESTRZENNE:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Koszęcin

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Załączniki do wniosku:

Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora

Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WODA I ŚCIEKI:

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej


POZOSTAŁE DOKUMENTY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

 

Załączniki

 1. DL-1.pdf
 2. DN-1.pdf
 3. DR-1.pdf
 4. IN.pdf
 5. wniosekakcyzawzor.pdf
 6. ZN-1A.pdf
 7. ZN-1B.pdf
 8. ZRL-1.pdf
 9. DT-1 05.06.pdf
 10. dt-1a__2012.pdf
 11. zgloszenie-do-ewidencji.doc
 12. Wniosek ksztalcenia.rtf
 13. Wniosek_wydzie.docx
 14. Wniosek o wydanie decyzji.docx
 15. Wniosek o przeniesienie decyzji o zabudowy.doc
 16. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji.doc
 17. Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z planu.doc
 18. Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc
 19. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności.doc
 20. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia.doc
 21. Wniosek o wydanie stałego zezwolenia.doc
 22. Wniosek o zabudowy.docx
 23. Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf
 24. DT-1_2019.pdf
 25. Załącznik DT-1A_2019.pdf
 26. WNIOSEK O WYMELDOWANIE.doc
 27. Wniosek o sporządzenie.doc
 28. Wniosek do miejscowego planu.doc
 29. Uwaga do projektu miejscowego.doc
 30. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych.docx
 31. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach.doc
 32. Oświadczenie strony na rzecz której decyzja.doc
 33. Oświadczenie podmiotu wstępującego w miej.doc
 34. ZDL-2.PDF
 35. ZDL-1.PDF
 36. DL-1.PDF
 37. ZIL-3.PDF
 38. ZIL-2.PDF
 39. ZIL-1.PDF
 40. IL-1.PDF
 41. ZDR-2.PDF
 42. ZDR-1.PDF
 43. DR-1.PDF
 44. ZIR-3.PDF
 45. ZIR-2.PDF
 46. ZIR-1.PDF
 47. IR-1.PDF
 48. ZDN-2.PDF
 49. ZDN-1.PDF
 50. DN-1.PDF
 51. ZIN-3.PDF
 52. ZIN-2.PDF
 53. ZIN-1.PDF
 54. IN-1.PDF
 55. Zgłoszenie usunięcia drzew .docx
 56. klauzula podatek od śr.transp.pdf
 57. 6306_Wniosek_zezwolenie płynne.docx
 58. oswiadczenie_do_wniosku zezwolenie płynne.docx
 59. wniosek o nadanie numeru porządkowego.doc
 60. zalacznik_do_wniosku.pdf
 61. Wzor_wniosku_akcyza_2020.pdf
 62. Klauzula informacyjna.docx
 63. pkd.pdf
 64. wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.doc
 65. Zgłoszenie pobytu stałego.pdf
 66. Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf
 67. wniosek-zaświadczenie z rejestru mieszkańców.docx
 68. wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf
 69. Wniosek o dokonanie wpisu.docx
 70. OŚWIADCZENIE (1).docx
 71. OŚWIADCZENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE 2020.docx
 72. Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka.docx
 73. ZWROT KOSZTÓW DOWOZU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO.doc
 74. Wniosek o zorganizowanie transportu.doc
 75. Wniosek - sieć wodociągowa.pdf
 76. Wniosek - sieć kan. sanitarnej.pdf
 77. załącznik do umowy dzierżawy.docx
 78. wniosek o wydanie zaświadczenia.docx

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony