Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-08-20 20:49:31 Gosia

Czy gmina ma w planach w najbliższym czasie bardziej wyposażyć plac zabaw na Podlasiu. Pytam o jakieś zjeżdżalnie, drabinki czy siłownię itp.?

Odpowiedź 2019-08-23 08:43:33: Szanowna Pani, w tegorocznym budżecie nie mamy zaplanowanych środków na doposażenie wskazanego placu zabaw. Tym niemniej przypominam, że macie Państwo do rozdysponowanie jako Sołectwo środki w ramach funduszu sołeckiego, które można przeznaczyć na opisany przez Panią cel. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy - tel. (34) 3576-100 lub z Sołtysem Panem Pawłem Przybyłą. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-18 11:25:29 Krzysiek

Witam, moglibyście w końcu posprzątać kosze obok boiska do koszykówki przy gosirze oraz czy to nie było by dobre miejsce dla postawienia placu do street workoutu w okolicy jest to nisza

Odpowiedź 2019-08-23 08:43:06: Szanowny Panie Krzysztofie, śmieci zostaną usunięte. Zwrócę uwagę administratorom boiska oraz kortu na kwestie związane z utrzymaniem porządku na tych obiektach. Od 2 do 16 września 2019 r. będzie można składać wnioski w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego. Zapraszam do udziału. Zadanie polegające na montażu urządzeń do ćwiczeń serii Street Workout to propozycja, którą można zgłosić w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wojt Gminy Koszęcin

2019-08-17 19:12:10 Adam

Kiedy wydawał Pan zgodę na używanie herbu gminy na tych fartuchach kuchennych i innych artykułach „promocyjnych”? https://allegro.pl/oferta/fartuch-herb-gmina-koszecin-8337569138

Odpowiedź 2019-08-21 08:14:52: Szanowny Panie Adamie, sprzedający nie uzyskał zgody na posługiwanie się herbem Gminy. Po naszej interwencji oferta sprzedaży została usunięta. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-16 21:22:30 Jan

Mam pytanie odnośnie powstania placu zabaw w Wierzbiu koło Zamku czy dojdzie to do skutku Pani sołtys chyba śpi,pieniądze są bo tak zostało przyjęte na głosowaniu w sprawie budżetu a placu brak

Odpowiedź 2019-08-19 11:59:21: Szanowny Panie Janie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Koszęcinie zostało zamieszczone zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Zamkowej w Wierzbiu poprzez budowę placu zabaw". Termin składania ofert upływa 20 sierpnia 2019 r. Po wyborze Wykonawcy zadania, zostanie podpisana umowa, której przedmiotem będzie realizacja placu zabaw w formule „zaprojektuj i wybuduj". Planowany termin wykonania placu zabaw to 29 listopad 2019 r. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-16 16:05:33 Joanna

Dlaczego wszystkie 6 l.nie mają prawa chodzić na cały dzień, nie ważne czy rodzice oboje pracujący czy nie .Powinien być równy start !

Odpowiedź 2019-08-19 13:53:19: Szanowna Pani Joanno, zgodnie z Prawem oświatowym, w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 1) wielodzietność rodziny kandydata; 2) niepełnosprawność kandydata; 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria te mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Rada Gminy Koszęcin określiła 4 kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, jednym z nich jest fakt wykonywania pracy/pobierania nauki w trybie stacjonarnym/prowadzenia działalności gospodarczej przez oboje rodziców. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-14 14:06:02 iga

Panie Wójcie, kiedy podejmie Pan rozmowy z właścicielami gruntów odnośnie budowy ścieżki rowerowej Rusinowice-Piłka?

Odpowiedź 2019-09-02 07:45:18: Szanowna Pani, w tegorocznym budżecie nie ma środków na rozpoczęcie tej inwestycji. Podwyżki płac w oświacie i planowane niższe dochody z powodu wprowadzenia nowego zwolnienia w PIT powodują, że w uchwalonym na ten rok budżecie powstaje luka i nasza Gmina nie będzie miała niestety zdolności finansowej do pełnej realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-13 12:17:55 Podlesie

Wybudował Pan plac zabaw dla dzieci tylko nie zwrócił Pan uwagi na niebezpieczne dojście do niego. Ulica bardzo ruchliwa,uczęszczają samochody ciężarowe i autobusy nie mówiąc już o prędkości tych aut.

Odpowiedź 2019-08-14 15:10:52: Witam, lokalizacja placu zabaw na Podlesiu była uzależniona od położenia jedynej działki, którą Gmina posiada w tym rejonie. Ulica Podlesie jest drogą powiatową. Wójt Gminy nie jest jej zarządcą i nie może decydować o utworzeniu przejścia dla pieszych na tej drodze. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-13 12:14:19 Podlesie

Proszę o odpowiedz w sprawie kanalizacji na ul. Podleskiej w Sadowie. Czy pozyskał Pan środki na jej budowę?

Odpowiedź 2019-08-26 07:55:04: Witam, nadal szukamy możliwości pozyskania środków zewnętrznych na wybudowanie kanalizacji na Podlesiu. W przypadku uzyskania dofinansowania tej inwestycji przez WFOŚiGW istotnym problemem okazują się wysokie koszty niekwalifikowane takie jak np. koszty nadzoru, koszty odtworzenia nawierzchni czy koszty podatku VAT. Wydatki te wymagają zaangażowania środków własnych Gminy nieujętych w budżecie na rok 2019. Inne analizowane możliwości pozyskania dofinansowania uzależnione są przede wszystkim od ogłoszenia konkursów przez instytucje odpowiedzialne za udzielanie wsparcia finansowego. Ponadto przy tak dużej inwestycji musimy liczyć się z koniecznością posiadania znacznych środków budżetowych na pokrycie naszego wkładu własnego. Podwyżki płac w oświacie i planowane niższe dochody z powodu wprowadzenia nowego zwolnienia w PIT powodują, że w uchwalonym na ten rok budżecie powstaje luka i nasza Gmina nie będzie miała niestety zdolności finansowej do pełnej realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-13 00:13:56 Robert

Czy zamiast siłowni plenerowej w Rusinowicach nie można byłoby postawić placu do Street Workout'u? Koszt takiego placu jest mniejszy a na pewno bardziej zachęci młodzież do sportu niż pseudo siłownia.

Odpowiedź 2019-08-13 10:25:36: Szanowny Panie Robercie, na budowę placu zabaw wraz z siłownią plenerową Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowej OSA 2019. Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru. Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w 2 wariantach realizacyjnych: wariant podstawowy oraz wariant rozszerzony. Nasza Gmina otrzymała środki na wariant rozszerzony obejmujący plac zabaw, siłownię plenerową oraz strefę relaksu. Urządzenia street workout lub skatepark nie są objęte dofinansowanie w ramach ww. Programu. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-11 22:31:19 Adam

Jakie są wnioski ze spotkania z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie koncepcji gazyfikacji Gminy Koszęcin, z dnia 11.06.2019?

Odpowiedź 2019-08-12 13:56:47: Szanowny Panie Adamie, na spotkaniu przeprowadzonym w Urzędzie Gminy Koszęcin w dniu 11 czerwca 2019 r. przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. przedstawili wstępną koncepcję gazyfikacji miejscowości Koszęcin, sporządzoną z uwzględnieniem ankiet złożonych przez mieszkańców. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele biura projektowego odpowiedzialnego za sporządzenie i uzgodnienie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę sieci przesyłowej gazu. Poinformowano, że szacowany termin sporządzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia projektu budowlanego wynosi około 2 lata. Uzyskanie przez Polską Spółkę Gazownictwa pozwolenia budowlanego umożliwi przystąpienie do etapu realizacji sieci gazowniczej. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-09 17:54:36 Pegi

Czy są jakieś starania lub rozmowy w sprawie ścieżki rowerowej pomiędzy Koszęcinem a Wierzbiem. Wiem że to droga wojewódzka itd. lecz spróbować chyba warto?????

Odpowiedź 2019-08-12 14:53:20: Szanowna Pani, od ponad roku prowadzone są rozmowy z właścicielami gruntów, przez które przebiegać ma projektowana ścieżka rowerowa. W lipcu tego roku odbyłem spotkanie z przedstawicielami biura architektoniczno-urbanistycznego w sprawie opracowania koncepcji skomunikowania ciągami pieszo-rowerowymi miejscowości Wierzbie-Koszęcin, Koszęcin-Strzebiń w naszej Gminie. W chwili obecnej oczekujemy na przedstawienie oferty cenowej przedstawiającej koszty związane z przygotowaniem dokumentacji planistycznej, umożliwiającej budowę ścieżki. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-08 10:17:23 kierowca

Gdzie jest opublikowana informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym w związku z konkursem powożenia i trasy przejazdów? Znowu blokada zaskoczy kierowców?

Odpowiedź 2019-08-09 17:34:13: Witam, informacja o trasie przejazdu zaprzęgów konnych została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Aktualności oraz na facebooku Gminy Koszęcin. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-06 07:37:49 Ryszard

Kiedy posprząta pan przystanek Lompy w Koszęcinie? Chwasty 1,5 metra wysokie zarosły pół chodnika. Kiedy postawi pan kosze na śmieci przy Ligonia? Jest tak brudno, że przy każdej latarni nie zawadzi.

Odpowiedź 2019-08-14 15:11:38: Szanowny Panie, na ul. Lompy nie ma przystanku. Przystanek na żądanie jest zlokalizowany na ul. Ligonia. Chwasty zachodzące na chodnik obok przystanku zostały usunięte. Z naszych doświadczeń wynika, że ustawienie większej ilości koszy ulicznych powoduje paradoksalnie wzrost zaśmiecenia. Drobne odpady, opakowania spożywcze i niedopałki nadal są rzucane na chodnik i ulicę, a kosze uliczne są zapełniane śmieciami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Zdarzało nam się znajdować w koszach ulicznych zniszczoną odzież lub worki odpadów wytwarzanych w domach. Co z kolei powodowało, że mieszkańcy protestowali, wskazując, że okolice kosza umieszczonego w pobliżu ich posesji zamieniają się w małe wysypiska. Ponadto właściciele sklepów oraz innych punktów handlowo-usłowych usytuowanych wzdłuż ulicy, mają obowiązek ustawiania i opróżniania pomników na odpady, z których mogą korzystać klienci np. sklepów. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-31 18:59:30 Janio

Ul. Korfantego 14. Przed posesją jest wybrukowany parking i wisi tabliczka parking dla klientów BMC. Czy moge tam zaparkować nie będąc klijentem, teren przecież należy do gminy?

Odpowiedź 2019-08-02 10:46:06: Witam, ulica Korfantego w Koszęcinie stanowi drogę publiczną - gminną. Zasady zatrzymywania i postoju pojazdów mechanicznych - obowiązujące w stosunku do dróg publicznych - regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-29 22:27:46 Grześ

Witam. Wie Pan może coś na temat wymiany lamp przy dębowej i jodłowej w koszęcinie? Tauron na maile nie odpowiada Pozdrawiam

Odpowiedź 2019-08-05 08:47:41: Szanowny Panie, wysłaliśmy kolejny monit do TAURONu w sprawie wymiany oświetlenia na ul. Dębowej i Jodłowej. Poprzednio Spółka informowała, że trwają procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy ww. zadania oraz, że po zakończeniu przetargu, niezwłocznie przystąpi do wymiany słupów. Należy podkreślić, że na harmonogram prac TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w tym zakresie Gmina nie ma żadnego wpływu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-25 17:26:03 Kamil

Szanowny Panie Wójcie. Chciałbym zainstalować przydomową oczyszczalnie ścieków. Gmina nie prowadzi żadnego programu. Czy planują Państwo wdrożyć takowy program w najbliższym czasie? Z poważaniem

Odpowiedź 2019-08-05 08:47:03: Szanowny Panie Kamilu, tak, planujemy wdrożenie programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecnie analizujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel oraz uwarunkowania prawne udzielenia wsparcia finansowego mieszkańcom Gminy. Nie ukrywam, że termin rozpoczęcia realizacji takiego programu będzie uzależniony od faktu uzyskania dofinansowania przez Gminę oraz naszych możliwości budżetowych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-25 11:54:35 Mała Mi

Witam. Kiedy gmina planuje wypłatę świadczeń 500+ na pierwsze dziecko? Nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji A dużo gmin już wypłaca..

Odpowiedź 2019-07-26 10:55:00: Szanowna Pani, z informacji przekazanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że pierwsze wypłaty świadczenia 500 plus na każde pierwsze dziecko, wynikające z nowelizacji prawa, będą wypłacane od 20 sierpnia 2019 r. - na nowy okres zasiłkowy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-22 10:14:07 AD.

Przy fontannie rośnie platan - nie ma usuniętych osłon(i sznurka), do których kiedyś przymocowane były podtrzymujące go paliki. Bardzo proszę o usunięcie ich.

Odpowiedź 2019-07-25 07:59:40: Witam, osłona zostanie w najbliższym czasie usunięta. Tym niemniej zaznaczam, że nie ma ona żadnego wpływu na stan fitosanitarny drzewa. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-12 21:25:01 Gosia

Czy od września byłaby możliwość zorganizowania przez gminę transportu dzieci do przedszkola i szkoły z Podlesia do Sadowa? Na Podlesiu jest ok 12 dzieci które chętnie by z tego skorzystały.

Odpowiedź 2019-07-17 12:21:44: Szanowna Pani, proszę o kontakt w tej sprawie bezpośrednio z pracownikiem Urzędu Gminy Panią Angeliką Siek - 34 3576 100 w. 127. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-08 17:03:15 Dawid

Kiedy urząd dostarczy 3 numer Echa Gminy? Twierdził Pan, że aktualne kalendarze imprez wszyscy dostają w tej gazecie. Ale gazety nie ma, w internecie informacji też nie ma.

Odpowiedź 2019-07-09 16:08:47: Szanowny Panie Dawidzie, kolejny numer "Echa Gminy" ukaże się w przyszłym tygodniu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 585 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony