Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-04-04 13:53:48 Izabella

Szanowny Panie Wójcie, kieruje pytanie w sprawie wejścia naszej gminy do GZM, na jakim etapie są prace?

Opowiedź 2019-04-05 11:27:51: Szanowna Pani, Rada Gminy Koszęcin uchwałą Nr 67/V/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. pozytywnie zaopiniowała przystąpienie Gminy Koszęcin w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku przez Gminę, który musi zawierać – oprócz określenia nowego obszaru i granic - uzasadnienie zmiany, zawierające m.in. "wskazanie form współpracy gmin, które mają wejść w skład związku metropolitalnego, powiązań funkcjonalnych i zaawansowania procesów urbanizacyjnych, a także opis układu osadniczego i przestrzennego uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe". Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-04-04 13:20:50 Izabella

Szanowny panie wójcie, czy przy boisku w Strzebiniu planowana jest budowa trybun?

Opowiedź 2019-04-05 11:26:26: Szanowna Pani, z uwagi na warunki terenowe przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Strzebiniu", w tym m.in. wykonanie nawierzchni boisk – poliuretanowa i trawiasta, instalacja urządzeń sportowych, piłkochwyty, odwodnienie. Projekt nie przewiduje budowy trybun, ze względu na ograniczoną ilość miejsca. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-04-03 21:32:18 Krzysztof

Witam, czy pracownicy gminy ustalili już czy jest możliwa komunalizacją działki przy ulicy Muszera w Strzebiniu na ścieżkę?

Opowiedź 2019-04-04 09:37:59: Szanowny Panie Krzysztofie, tak, zostanie sporządzony wniosek do Wojewody Śląskiego o skomunalizowanie wskazanego terenu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-30 06:40:06 Renata

Kiedy będą czyszczone i konserwowane ławki na Koszęcinie? Są całe zarośnięte i zmurszałe. Aż strach na nich siadać, że się złamią albo wybrudzi się od nich ubranie.

Opowiedź 2019-04-02 07:41:05: Szanowna Pani Renato, ławki będą sukcesywnie czyszczone i odmalowywane. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-03-29 22:42:30 Tomasz

Witam rzekomo na Podlesiu w Sadowie jest plac zabaw. W ktorym miejscu? Jestem tutaj mieszkancem ale nigdzie go nie widac. Sasiedzi tez nie wiedza...

Opowiedź 2019-04-01 10:01:08: Szanowny Panie Tomaszu, plac znajduje się na końcu ul. Podleskiej, po lewej stronie. Plac zabaw na Podlesiu został wykonany ze środków Województwa Śląskiego, uzyskanych przez sołectwo Sadów w ramach konkursu "Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych". Uzyskane środki w wysokości 17.000 zł zostały w całości wykorzystane. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-29 09:39:28 Robert

Ile pieniędzy z funduszu sołeckiego dostaną w tym roku poszczególne sołectwa? Ile miałby w tym roku Koszęcin?

Opowiedź 2019-04-01 07:41:26: Szanowny Pani Robercie, plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. przedstawia się następująco: sołectwo Brusiek - 10 797,63 zł, sołectwo Cieszowa - 18 020,87 zł, sołectwo Piłka - 11 542,29 zł, sołectwo Rusinowice - 37 233,19 zł, sołectwo Sadów - 37 233,19 zł, sołectwo Strzebiń 37 233,19 zł, sołectwo Wierzbie - 22 190,99 zł. W roku 2019 sołectwo Koszęcin mogłoby otrzymać 37 233,19 zł z tytułu funduszu sołeckiego. Wysokość funduszu jest limitowana współczynnikiem wskazanym w art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, co powoduje, że jest to maksymalna wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-28 16:35:36 Izabella

Witam, czy planowana jest budowa obiecanego zaplecza socjalnego przy boisku w Strzebiniu?

Opowiedź 2019-04-01 07:42:15: Szanowna Pani, z uwagi na fakt, że budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Strzebiniu wymaga bardzo dużych środków, Gmina będzie zabiegała o fundusze zewnętrzne. Do czasu wybudowania zaplecza, w porozumieniu z Prezesem LKS w Strzebiniu, zadecydowano o zakupie dobrej jakości kontenera szatniowego dla sportowców. Termin dostawy ustalono do 19 kwietnia 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-27 10:02:00 Joanna

Dzień dobry kolejne pytanie o podłączenie kanalizacji w Sadowie. Kiedy zostanie podłączona kanalizacja? Czy projekt i realizacja są przewidziane na najbliższe tysiąclecie?

Opowiedź 2019-03-27 11:22:03: Witam, tak jak informowałem, Gmina na realizację tej inwestycji będzie aplikowała o środki z WFOŚiGW. Po rozstrzygnięciu konkursu, będzie można przystąpić do opracowania harmonogramu inwestycji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-26 18:38:10 Olek

Witam.Kiedy rozpocznie się remont ul. Piaskowej w Strzebiniu?

Opowiedź 2019-03-27 11:03:41: Szanowny Panie, przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania zostanie ogłoszony na początku kwietnia, planowany termin zakończenia remontu ul. Piaskowej to koniec września 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-03-26 16:00:08 Roman

Kiedy będą wybory sołtysa w Koszęcinie?

Opowiedź 2019-03-27 09:43:33: Szanowny Panie Romanie, termin Zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Koszęcinie ustali Rada Gminy na najbliższej sesji tj. w dniu 28 marca 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-03-25 16:15:19 Strzebiń

Witam, czy byłaby możliwość zrobienia chodnika z ulicy ks.Muszera do ul.Lompy w Strzebiniu. Chodzi i jeździ tą ścieżką bardzo dużo osób zarówno do sklepu jak i do szkoły.

Opowiedź 2019-03-27 07:40:03: Witam, działka gruntu, która łączy ul. Ks. Muszera z ul. Piaskową i dalej z ul. Lompy stanowi obecnie własność Skarbu Państwa. Aby wybudować chodnik, Gmina musi mieć prawo dysponowania terenem, na którym będzie przebiegał ciąg pieszy. Pracownicy Urzędu ustalą, czy w stosunku do tej działki gruntu zachodzą przesłanki do komunalizacji, to umożliwiłoby przeprowadzenie wnioskowanej inwestycji. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-25 11:00:37 Włodek

Z uwagi na zezwolone przez gminę inwestycje przy ul.Ligonia 22,22F-G, droga jest bardzo ruchliwa i wzrósł poziom hałasu czy rozważa się zainstalowanie ekranów dźwiękoszczelnych oraz naprawę drogi?

Opowiedź 2019-03-26 14:49:11: Witam, pod wskazanymi przez Pana adresami nie ma zlokalizowanych obecnie żadnych inwestycji. Niezależnie od powyższego, zamierzam zlecić opracowanie projektu modernizacji ul. Ligonia. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-24 23:01:18 Asia

Witam Czy chodnik Bukowiec - Strzebiń i Strzebiń Koszęcin zostanie zrobiony ? Jest w ogóle coś robione w tym kierunku .

Opowiedź 2019-03-25 10:41:31: Szanowna Pani Joanno, w dniu 20 marca 2019 r. otrzymałem z Urzędu Marszałkowskiego informację o pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wniosku Gminy dotyczącego wykonania projektu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 w Koszęcinie i Bukowcu. Po podpisaniu umowy o udzielenie Województwu pomocy finansowej przez Gminę oraz porozumienia powierzającego Gminie prowadzenie rzeczowego zadania, Gmina - w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich - będzie mogła przystąpić do wyłonienia wykonawcy zadania. Z poważaniem Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-22 08:52:28 Joanna

Witam czy w związku z planowanym budowanie sieci kanalizacyjnej na Podlesiu będzie możliwość podłączenia do niej budynków z ul. Powstańców ( mam na myśli budynki od strony Lublińca ?)

Opowiedź 2019-03-26 14:48:26: Szanowana Pani Joanno, obecnie projekt nie przewiduje takiego rozwiązania. Szczegółowe kwestie związane z podłączaniem konkretnych nieruchomości będą jednak rozpatrywane na etapie realizacji inwestycji. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-03-21 07:14:35 Kamila

Witam . Czy i kiedy bedzie zrobiona siłownia w strzebiniu na wolnym powietrzu? I gdzie dokładnie?

Opowiedź 2019-03-22 09:06:15: Szanowna Pani, Gmina złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie, w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowej OSA 2019, projektu pn. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Strzebiń ul. Kolejowa 9". Projekt obejmuje zabudowę urządzeń siłowni plenerowej. Dodatkowo w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Strzebiniu przy ul. Mickiewicza 1 powstanie plac zabaw, wyposażony w urządzenia siłowni zewnętrznej. Planowany termin zakończenia zadania to 21 maja 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-20 19:32:49 Kornelia

Szanowny Panie Wójcie, Jakie miejscowości i ulice w naszej gminie, nie posiadają jeszcze w ogóle dostępu do kanalizacji ?

Opowiedź 2019-03-22 11:38:06: Witam, sieci kanalizacyjnej nie posiadają następujące miejscowości: Sadów, Wierzbie, Cieszowa, Bukowiec, Łazy, Brusiek, Piłka. W celu ustalenia, czy w konkretnej drodze w pozostałych miejscowościach znajdują się urządzenia kanalizacyjne, proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Koszęcinie, tel. 34 3576 100 w. 131 lub 116, 34 3210 831 lub 34 3210 816 . Z poważaniem Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-20 13:19:15 Magda

Na jakim etapie jest budowa chodnika i kanalizacji na ul. Podlesie w Sadowie? Miala byc na wiose ale ktora?

Opowiedź 2019-03-20 13:53:19: Szanowna Pani Magdo, ulica Podleska jest drogą powiatową, jej utrzymanie i remont, czy budowa chodnika należy do zarządcy, którym jest Starosta Lubliniecki. Gmina jest w trakcie opracowywania wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-14 20:14:27 Michał

Panie Wojcie mam prosbe czy dalo by sie uporzadkowac ulice oraz Kolejowa Św Trojcy z piasku tak zeby bylo super czysto

Opowiedź 2019-03-18 07:39:31: Szanowny Panie Michale, ulice zostaną oczyszczone z piachu z końcem marca. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-13 11:55:48 Asia

Witam Czy w Strzebiniu przy ulicy Poprzecznej będzie Biedronka na gruntach gminnych ?

Opowiedź 2019-03-13 13:25:25: Witam, nie mam żadnych informacji, o tego typu inwestycji. Z poważaniem Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-13 09:28:08 Podlesie

To proszę wystosować pismo do Starostwa Powiatowego o złym stanie ulicy Podlesie i o udostępnienia mieszkańcom Pana Gminy możliwości bezpiecznego poruszania się po chodniku.

Opowiedź 2019-03-13 09:56:22: Witam, wystosujemy pismo do Starostwa Powiatowego w sprawie remontu ul. Podleskiej. Z poważaniem Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 492 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony