Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-06-04 09:01:04 iga

co ze ścieżką rowerową z Rusinowic do Piłki?Ruch tam jest już bardzo wzmożony, zwłaszcza w weekendy. Nie ma gdzie z dziećmi pojeździć bezpiecznie na rowerach. Starostwo odsyła do Gminy

Opowiedź 2019-06-07 14:26:59: Szanowna Pani, szukam optymalnego rozwiązania kwestii budowy ścieżki rowerowej z Rusinowic do Piłki. Sprawę utrudnia stan prawny gruntów oraz brak planu miejscowego. Rozważam alternatywny pomysł budowy ścieżki poza pasem drogowym, ale wymaga to zgody właścicieli nieruchomości, przez które miałaby przebiegać planowana ścieżka rowerowa. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-06-04 08:40:03 Barbara

Witam, czy gmina dostała dofinansowanie w ramach OSA dofinansowanie do budowy siłowni zewnętrznej przy Domu Kultury w Strzebiniu?

Opowiedź 2019-06-04 12:47:22: Szanowna Pani Barbaro, Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu Otwartych Stref Aktywności na budowę ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw z siłownią plenerową przy Domu Kultury w Strzebiniu. Szacowana wartość projektu to ok. 100,000 zł. Przystąpienie do realizacji nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-31 11:34:02 Kamila

Witam . Pytałam sie o oddanie do użytku silowni zewnętrznej w Strzebiniu . Miała być oddana 21 maja a do dziś jest zabezpieczona . Kiedy bedzie do użytku?

Opowiedź 2019-06-03 08:29:12: Szanowna Pani, wykonawca placu zabaw realizowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania zadania do 29 maja 2019 r. Procedura odbioru placu zabaw zostanie zakończona do 07 czerwca 2019 r. Po tym terminie teren zostanie udostępniony do użytku. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-29 20:30:01 Słomka

Rusinowice-co dalej? Stare tablice ogloszeń,ul.Rzeczna w dziurach i błocie.Czujemy się tu zapomniani.Nie dzieje sie tu nic pozytywnego. Brak placu zabaw dla dzieci z prawdziwego zdarzenia.

Opowiedź 2019-06-03 10:25:47: Szanowna Pani, wbrew Pani opinii, w sołectwie Rusinowice w trakcie realizacji jest wiele inwestycji. Tytułem przykładu w tym roku można wskazać wykonanie oświetlenia ul. bocznej od Lublinieckiej, zakończenie prac związanych z remontem pomieszczeń budynku DSW, zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy Szkoły w Rusinowicach oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nowej oczyszczalni ścieków w Rusinowicach. Posiadamy także projekt przebudowy drogi gminnej ul. Kolonii. W ul. Kolonia w tym roku zostanie wykonany wodociąg, następnie przystąpimy do przebudowy drogi. Odnosząc się do Pani pytania o ul. Rzeczną, wyjaśniam, że przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań inwestycyjnych, musimy uregulować stan prawny wskazanej drogi, ponieważ grunt ten stanowi obecnie własność Skarbu Państwa. Ponadto w Rusinowicach powstanie w tym roku plac zabaw w ramach programu Otwartych Stref Aktywności. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw z siłownią plenerową, montaż urządzeń zabawowych, montaż urządzeń siłowni plenerowej, oraz wykonanie nasadzeń krzewów. Szacowana wartość projektu to ok. 100,000 zł. Przystąpienie do realizacji nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Ministrostwem Sportu i Turystyki. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-29 16:50:18 Adaś

Kiedy odbędzie się zbiórka odpadów wielogabarytowych w Koszęcinie?

Opowiedź 2019-05-30 14:04:26: Szanowny Panie Adamie, informację o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, z podziałem na poszczególne ulice odnajdzie Pan na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi - https://www.koszecin.pl/informacje/Gospodarka-Odpadami-Komunalnymi. W razie wątpliwości, proszę o kontakt z Referatem Administracji i Kontroli - tel. 34 3576 100 w. 120, 34 3210 820. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-27 10:55:10 Kornelia

Szanowny Panie Wójcie, Niedługo wakacje naszą Gminę odwiedzi znowu sporo gości z zagranicy. Może by pomyśleć o ustaleniu opłat za wywóz śmieci dla Gości?

Opowiedź 2019-05-27 11:34:57: Szanowna Pani, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciąży tylko na właścicielach nieruchomości. Rada Gminy nie ma możliwości wprowadzenia opłat od osób, którym nie przysługuje tytuł prawny do nieruchomości, z których są odbierane odpady komunalne. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-05-23 22:01:41 Izabella

Witam, czy gmina ma zamiar w końcu zadbać o bezpieczeństwo dzieci w Strzebiniu, a konkretnie o przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kopernika, Lublinieckiej i Dworcowej?

Opowiedź 2019-05-24 09:06:24: Szanowna Pani, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii. W wypadku skrzyżowania dróg gminnych z ulicą Lubliniecka, zadanie to należy do ZDW w Katowicach, ponieważ ul. Lubliniecka jest drogą wojewódzką (DW 906). Tym niemniej proszę złożyć formalny wniosek o utworzenie przejścia dla pieszych, żebym mógł podjąć rozmowy z zarządcą drogi wojewódzkiej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-22 21:33:55 Ania

Na terenie placu zabaw przy Domu Kultury w Koszęcinie jest tylko jedno duże drzewo dające odrobinę cienia. Proszę go nie przycinać!

Opowiedź 2019-05-24 08:53:13: Szanowna Pani, w tym roku dokonano na terenie placu zabaw nasadzeń 12 nowych drzew. Już rosnące drzewo nie będzie w tym roku przycinane. Niezbędne zabiegi pielęgnacyjne zostały bowiem wykonane na etapie budowy placu zabaw. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-22 10:19:33 Joanna

Czy został już złożony wniosek o dofinansowanie zadania dot. budowy sieci wodociągowej dla m.Łazy? Jeśli tak to do jakiej instytucji?

Opowiedź 2019-05-27 08:45:55: Szanowna Pani Joanno, przeanalizowaliśmy możliwość dofinansowania tej inwestycji przez WFOŚiGW w Katowicach. Istotnym problemem okazują się wysokie koszty niekwalifikowane takie jak np. koszty nadzoru, koszty odtworzenia nawierzchni czy koszty podatku VAT. Wydatki te wymagają zaangażowania środków własnych Gminy nieujętych w budżecie na rok 2019. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego jesienią odbędzie się nabór wniosków m.in. z zakresu budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę. Po jego ogłoszeniu i rozeznaniu warunków aplikowania o środki wybrany zostanie korzystniejszy wariant dofinansowania i podjęte dalsze działania. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-21 17:18:00 Adam

Czy gmina Koszęcin dofinasowuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków?

Opowiedź 2019-05-22 09:33:54: Szanowny Panie Adamie, obecnie Gmina nie prowadzi żadnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-05-21 15:50:25 Adam

Kanalizacja w Sadowie na ul Podlesie.Jestem na ukończeniu budowy domu i teraz wykonam szambo lub przydomowa oczyszczalnie czy będę musiał później podłączyć się do kanalizacji?

Opowiedź 2019-05-22 09:29:41: Szanowny Panie Adamie, w przypadku, gdy istnieje sieć kanalizacyjna, zasadą jest, że nieruchomość ma być podłączona do tej sieci, a jedyny wyjątek dotyczy sytuacji, kiedy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych, wtedy jedynie przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe. Od obowiązku przyłączenia do sieci nie zwalnia posiadanie zbiornika na nieczystości ciekłe. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-05-16 09:44:51 M.R-Ż

Koszęcin jest zaśmiecony,nikomu to nie przeszkadza?

Opowiedź 2019-05-20 09:30:20: Szanowny Panie, śmieci z koszy gminnych są sukcesywnie opróżniane. Gmina ponosi bardzo duże koszty finansowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Zachowanie mieszkańców, którzy, pomimo zapewnionego odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości, podrzucają śmieci z gospodarstw domowych do koszy ulicznych jest naganne. Zwrócę uwagę na ten fakt naszym służbom komunalnym. Z poważaniem Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-16 09:39:28 Karol

Na alejce ks. Ryguły są znoszone śmieci z domu.Jet to nagminne.

Opowiedź 2019-05-20 09:32:43: Szanowny Panie, śmieci z koszy gminnych są sukcesywnie opróżniane. Gmina ponosi bardzo duże koszty finansowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Zachowanie mieszkańców, którzy, pomimo zapewnionego odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości, podrzucają śmieci z gospodarstw domowych do koszy ulicznych jest naganne. Zwrócę uwagę na ten fakt naszym służbom komunalnym. Z poważaniem Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-16 09:36:48 M.R-Ż

Na alejce ks. Ryguły są znoszone śmieci z domu.Jet to nagminne.

Opowiedź 2019-05-20 09:29:30: Szanowny Panie, śmieci z koszy gminnych są sukcesywnie opróżniane. Gmina ponosi bardzo duże koszty finansowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Zachowanie mieszkańców, którzy, pomimo zapewnionego odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości, podrzucają śmieci z gospodarstw domowych do koszy ulicznych jest naganne. Zwrócę uwagę na ten fakt naszym służbom komunalnym. Z poważaniem Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-16 01:05:03 Dominik

Dalej o kanalizacji ul Jesiennej. Chciałem przypomnieć ze na spotkaniu Pana z mieszkańcami mowa była o czerwcu,a do końca roku obiecywał Pan zakończyć inwestycje i projekt nie przepadnie.

Opowiedź 2019-05-20 09:31:49: Szanowny Panie Dominiku, nie ma obawy o utratę ważności posiadanej przez Gminę dokumentacji projektowej. Ceny robót budowlanych w ostatnim czasie tak bardzo wzrosły, że wiele samorządów jest zmuszonych unieważniać przetargi, z uwagi na zbyt wysokie ceny oferowane przez potencjalnych wykonawców. Dlatego jeśli tylko pojawia się szansa pozyskania środków zewnętrznych - tak jak w przypadku kanalizacji w ul. Jesiennej, to nie wyobrażam sobie, by nie spróbować jej wykorzystać. Tym bardziej że wartość koniecznych inwestycji w całej Gminie przekracza nasze środki budżetowe. Z poważaniem Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-15 22:30:24 Magda

Co z ul. Podlesie w Sadowie? Konkretnie bo to ze wniosek zlozony juz bylo pisane a tutaj naprawde jest niebezpiecznie. Musi dosc do tragedii.Kiedy bedzie chodnik i kanalizacja?

Opowiedź 2019-05-20 09:30:58: Szanowna Pani Magdo, tak jak już wyjaśniałem, za stan techniczny, remonty oraz utrzymanie ulicy Podlesie odpowiada Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Wskazana droga jest drogą powiatową. Również budowa chodnika należy do zadań zarządcy tej drogi. Odnosząc się do pytania o kanalizację, informuję, że z uwagi na bardzo duży koszt planowanej inwestycji, staramy się pozyskać środki zewnętrzne na jej budowę. Z poważaniem Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-14 22:19:21 Dominik

Co z kanalizację na ul Jesiennej .Gmina na realizację inwestycji miała aplikowała o środki z WFOŚiGW. Chciałem się dowiedzieć czy zostały złożone odpowiednie wnioski i co dalej z inwestycją.

Opowiedź 2019-05-15 15:22:06: Witam, Gmina posiada już kompletną dokumentacją projektową na wykonanie kanalizacji w ul. Jesiennej. Zgodnie z harmonogramem RPO we wrześniu 2019 r. planowany jest konkurs w Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla zadań z zakresu gospodarki wodnościekowej. Gmina zamierza wziąć udział w ww. konkursie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-13 14:10:29 roboty

Kiedy gmina ogłosi informację ostrzegającą o robotach drogowych na Powstańców i Sobieskiego? Jak się już skończą?

Opowiedź 2019-05-14 07:47:21: Witam, Gmina na prowadzi żadnych prac na ul. Powstańców i ul. Sobieskiego w Koszęcinie. Oznakowanie prowadzonych robót należy do zarządcy drogi, w tym wypadku ZDW w Katowicach. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-09 18:51:54 Barbara

Witam, czy gmina dostała dofinansowanie w ramach OSA dofinansowanie do budowy siłowni zewnętrznej przy Domu Kultury w Strzebiniu?

Opowiedź 2019-05-10 09:31:54: Szanowna Pani Barbaro, wniosek Gminy nadal podlega ocenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Procedura oceny trwa 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Gmina złożyła wniosek 28 lutego 2019 r., ocena powinna zostać zakończona do końca maja 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-08 21:03:59 Kamila

Witam . Kiedy beda zabierane gabaryty w strzebiniu?

Opowiedź 2019-05-13 08:53:35: Szanowna Pani Kamilo, zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Strzebiniu odbędzie się 3 czerwca 2019 r. z nieruchomości na ulicach: Bocznej, Broniewskiego, Dubielowskiej, Kościuszki, Krasińskiego, Mickiewicza, Reymonta, Sienkiewicza, Słonecznej, Spokojnej, Wojska Polskiego, Wolności, Żwirki i Wigury. Natomiast w dniu 10 czerwca 2019 r. z nieruchomości przy ulicach: Gen. Bema, Konopnickiej, Kosmonautów, Krótkiej, Krzywej, Lublinieckiej, Poprzecznej, Szkolnej i Wąskiej. Jednocześnie informuję, że harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dostępne są na stronie Urzędu Gminy w Koszęcinie - www.koszecin.pl w zakładce "Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 524 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony