Pytania do Wójta

Dzięki usłudze "Pytanie do Wójta" możesz zadać pytanie do Wójta Gminy Koszęcin nie wychodząc z domu!

Zadaj pytanie

Kto wobec tego roznosi nakazy podatkowe w Koszęcinie? Bo pani Pilarska raczej nie jest mężczyzną, który jeździ z nakazami.Więc coś tu się nie zgadza.

Jan, zadano: 2021-02-19 18:33:58

Szanowny Panie Janie, w Koszęcinie upoważniona do roznoszenia decyzji podatkowych jest wyłącznie Pani Sołtys. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie proszę zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-02-22 10:01:29

Kontynuując pytanie o fundusze UE - we wskazanym okresie nie została uwzględniona budowa oczyszczalni.Przypadek albo uznano.ze jest niepotrzebna

Obserwator, zadano: 2021-02-15 17:08:33

Szanowny Obserwatorze, w zeszłym roku kiedy Gmina składała wskazane uprzednio wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów, nie posiadaliśmy jeszcze kompletnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotyczącej oczyszczalni bez której to, nie było możliwości skutecznego aplikowania o wsparcie finansowe. Z kolei w ramach tegorocznego konkursu dedykowanego gminom, na terenie których działały PGR inwestycja nie spełniała wymagań formalnych, gdyż Rusinowice nie znajdowały się w wykazie miejscowości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, którym przysługiwało dofinansowanie. Zapewniam, że powstanie nowej oczyszczalni w Rusinowicach jest jednym z moich priorytetów inwestycyjnych i ze względu na wysoki koszt będziemy występować o środki zewnętrzne na jej budowę. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-02-19 15:59:15

Dlaczego gmina nie informuje mieszkańców o terminie roznoszenia nakazów podatkowych i kto je roznosi? Tak dba pan o bezpieczeństwo seniorów?

Jan, zadano: 2021-02-15 10:55:36

Szanowny Panie Janie, wzorem lat ubiegłych, decyzje podatkowe są doręczane przez sołtysów, którzy roznoszą nakazy w lutym każdego roku. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-02-15 13:43:11

Rząd chwali się ogromnymi środkami z UE. Czy tym razem uda się gminie coś z tego uzyskać na inwestycje czy wzorem poprzednich lat obejdziemy się "smakiem"

obserwator, zadano: 2021-02-12 10:05:33

Witam, środki finansowe w ramach funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 są dopiero w fazie podziału i uzgodnień oraz konsultacji. Pierwsze konkursy mają być ogłoszone pod koniec bieżącego roku (zgodnie z zapowiedziami Rządu). Gmina złożyła już wnioski o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na następujące inwestycje: przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Rusinowicach, rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach oraz budowa sieci wodociągowej w Łazach. Wnioski opiewają łącznie na kwotę powyżej 10.000.000,00 zł. Dodatkowo złożono wnioski o pozyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dedykowanych gminom, na terenie których działały PGR, na budowę boiska w Koszęcinie oraz budowę ul. Mieszka I w Koszęcinie na łączną kwotę powyżej 2.000.000,00 zł. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

Odpowiedziano: 2021-02-15 11:16:04

Panie Wójcie w jaki sposób informujecie mieszkańców o konieczności wymiany kopciuchow. Może Gmina rozprowadzi pisma z wytycznymi?

Smog, zadano: 2021-02-11 20:53:00

Szanowny Panie, informacja o konieczności wymiany kotłów w terminach wskazanych w tzw. uchwale antysmogowej dla województwa śląskiego zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koszęcin. Ulotka informacyjna opublikowana została również na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin: www.koszecin.pl w zakładce „Aktualności" w dniu 21.12.2020 r. oraz na portalu społecznościowym Facebook w dniu 20.12.2020 r. Już w 2019 r. w Biuletynie Samorządowym „Echo Gminy Koszęcin" nr 5/2019 zamieszczono artykuł pn.:„Ważna informacja dla osób posiadających piece centralnego ogrzewania starego typu oraz kominki niespełniające wymogów ekoprojektu". W artykule tym opisano obowiązujące w województwie śląskim wymogi w zakresie wymiany źródeł ciepła, które wprowadzono na mocy tzw. uchwały antysmogowej, jak również zawarto informacje o dostępnych źródłach dofinansowania do wymiany instalacji C.O. Z kolei w Biuletynie Samorządowym „Echo Gminy Koszęcin" nr 3/2020 ukazał się artykuł dotyczący skutków spalania odpadów w piecu oraz prawidłowych metod palenia, jak również artykuł pn.: "Ostatni rok na wymianę kotłów C.O. starszych niż 10 lat oraz nieposiadających tabliczki znamionowej" odnoszący się do konieczności wymiany starych kotłów w terminach wskazanych w tzw. uchwale antysmogowej oraz zachęcający do skorzystania z dofinansowania do wymiany kotłów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji prowadzonego przez Gminę Koszęcin i Programu „Czyste Powietrze" prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin na bieżąco informują mieszkańców o konieczności wymiany tzw. „kopciuchów" także podczas bezpośrednich wizyt w Urzędzie. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin funkcjonuje zakładka Dofinansowanie do wymiany C.O., w której znaleźć można niezbędne informacje dotyczące Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin oraz Programu „Czyste Powietrze". Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-02-15 07:36:41

Panie Wojcie może ktoś odgarnie ulice Koszecina bo dzisiaj się nikt nie pofatygowal

Bogdan, zadano: 2021-02-09 14:20:50

Witam, zapewniam, że służby komunalne pracują cały czas, by poprawić stan gminnych dróg. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-02-10 08:16:56

Panie Wojcie zima zaskoczyła tych co zarządzają odśnieżaniem

Tomek, zadano: 2021-02-08 09:16:49

Szanowny Panie Tomku, sytuacja na drogach, nie tylko gminnych, jest trudna. Niestety pracy pługów i piaskarek nie ułatwiał ciągle padający śnieg. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-02-08 13:49:07

Panie Wojcie czy odśnieżanie dopiero wytdy kiedy przyjdzie kierownik do pracy i da dyspozycje

Genek, zadano: 2021-02-08 09:08:29

Szanowny Panie, służby odpowiedzialne za odśnieżanie pracują cały czas. Niestety pracy pługów i piaskarek nie ułatwiał ciągle padający śnieg. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-02-08 13:49:27

WItam serdecznie,mam pytanie ,posiadam piec na eko groszek,w tym roku mija 10 lat,dziala bez problemu,i moje pytanie,czy musze go wymieniac bo slyszalem ze piece powyzej 10 lat trzeba wymienic.

GRZEGORZ, zadano: 2021-02-08 08:18:13

Witam, informuję, że uchwałą nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego wprowadził m.in. obowiązek wymiany kotłów centralnego ogrzewania, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. na kotły, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation). Zakaz eksploatacji kotłów eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, że kotły centralnego ogrzewania, których wiek (liczony od daty ich produkcji) z końcem grudnia 2021 roku przekraczać będzie 10 lat, najpóźniej w dniu 01 stycznia 2022 r. będą musiały zostać wymienione na takie, które posiadają certyfikat 5. klasy emisji. To samo dotyczy tych kotłów, na których nie zamieszczono tabliczki znamionowej. Dalsze używanie takich kotłów stanowić będzie wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wyjątek stanowią instalacje spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012, co powinno zostać potwierdzone stosownym zaświadczeniem (certyfikatem). Informuję, że wyżej przywołana uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego stanowi akt prawny powszechnie obowiązującego, dotyczący wszystkich instalacji, położonych w granicach administracyjnych województwa śląskiego, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, w szczególności kotłów, kominków i piecy, jeżeli: dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika. Przedmiotowa uchwała dostępna jest pod adresem internetowym https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017 Uchwała antysmogowa została podjęta ze względu na bardzo złą jakość powietrza w województwie śląskim. Jak wynika z treści projektu uchwały: stan powietrza w województwie śląskim "wymusił ograniczenie emisji do poziomu możliwie najniższego. Potwierdza to analiza efektów dla wariantów regulacji ograniczających emisję z sektora indywidualnego ogrzewania przeprowadzona dla województwa małopolskiego. Wykazała ona, że zarówno kontynuacja prowadzenia dotychczasowych działań bez uregulowania emisji z kotłów na poziomie województwa, jak również regulacje które wprowadzą łagodniejsze wymagania na poziomie klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, nie przyniosą wystarczającego efektu w postaci dotrzymania norm jakości powietrza. (...) Dopuszczenie do użytkowania docelowo jedynie kotłów spełniających standard emisyjny zgodny z 5 klasą wg normy PN-EN 303-5:2012 podyktowane jest nie tylko wyłączeniem z eksploatacji kotłów pozaklasowych, ale także zastąpienie ich takimi, których parametry pracy zapewnią najlepsze warunki procesu spalania, a tym samym najwyższe standardy emisyjne". Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

Odpowiedziano: 2021-02-08 15:31:47

Ul. Św. Jana Chrzciciela w Łazach jest w fatalnym stanie.Czy w najbliższym czasie jest przewidziana jakaś modernizacja?

Łazy123@, zadano: 2021-02-05 13:39:34

Witam, stan prawny ul. Św. Jana Chrzciciela wymaga uregulowania. Obecnie droga ta stanowi własność Skarbu Państwa i w planie miejscowym przeznaczona jest częściowo pod drogę powiatową. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-02-08 15:30:17

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe